Wednesday, April 22, 2009

my tarantula

Brachypelma Smithi
common name: redknee tarantula
legspan: 1.0cm

Brachypelma Boehmei
common name: mexican fireleg tarantula
legspan: 1.5cm

No comments:

Search This Blog